terms of service
Όροι και Κανονισμοί Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης και τυχόν Τέλη Υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή, που θα καθίστανται ενεργοί την ημέρα που θα τοποθετήσουμε τους νέους Όρους στην ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας αποτελεί δεσμευτική αποδοχή αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών ή τροποποιήσεων που μπορεί να κάνουμε. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων ή οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές σε αυτούς τους Όρους δεν είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε να ακυρώσετε την Υπηρεσία που σας παρέχουμε, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Μπορούμε να αλλάξουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε οποιοδήποτε τμήμα από την Υπηρεσία που προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό που έχετε υποβάλει στην Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς ευθύνη για εμάς. Στόχος μας είναι να εξασφαλισθούν έγκαιρες υπηρεσίες επεξεργασίας, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υποβολή του υλικού σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος. Δεν έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς ως αποτέλεσμα διακοπών λειτουργίας της Υπηρεσίας που προκαλούνται από τη συντήρηση των διακομιστών ή της τεχνολογίας που υπόκεινται της Υπηρεσίας, βλάβες των παρόχων των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων τηλεπικοινωνιών, φιλοξενίας σελίδων, και ηλ. ενέργειας), ιούς υπολογιστών, φυσικές καταστροφές ή άλλη καταστροφή ή βλάβη των εγκαταστάσεων μας, πόλεμο, πολιτική αναταραχή ή άλλη αιτία πέρα από τον άμεσο έλεγχό μας.

Το υλικό σας

Με την υποβολή υλικού στην Υπηρεσία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: Εμείς, οι πελάτες, και οι δικαιοδόχοι μας, δεν υποχρεούνται στο να καταβάλουν οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με το υλικό που έχετε υποβάλει στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων (αλλά μη περιοριζόμενων σε) πληρωμών προς εσάς, τρίτους, εκδότες μουσικής, πληρεξούσιους δικαιωμάτων μηχανικών μέσων, οργανισμούς δικαιωμάτων εκτέλεσης, πρόσωπα που συνέβαλαν ή εμφανίζονται στο υλικό σας, δικαιοπάροχους, συνδικάτα ή συντεχνίες. Έχετε πλήρες δικαίωμα και εξουσία να συνάψετε σχέση και να δράσετε στο πλαίσιο αυτών των Όρων, και να εξασφαλίσετε όλες τις συναινέσεις τρίτων, άδειες και παροχές δικαιωμάτων για να συνάψετε σχέση και να δράσετε στο πλαίσιο αυτών των Όρων. Το υλικό που θα υποβάλετε στις ιστοσελίδες μας δεν περιέχει “δείγματα” της ηχογράφησης ή μουσικής σύνθεσης οποιουδήποτε τρίτου, και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, δικαιώματα δημοσίευσης ή απορρήτου ή ηθικά δικαιώματα, οποιουδήποτε τρίτου. Το υλικό που υποβάλετε δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει κανένα νόμο, διάταξη ή ρύθμιση. Το υλικό που υποβάλετε δεν είναι και δεν θα να είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άσεμνο, και έχετε ηλικία τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών. Υποβάλλοντας ηχογραφήσεις ή μουσικές συνθέσεις ή άλλο ηχητικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό σε εμάς, παρέχετε σε εμάς, στους συνεργάτες μας, και στους επιχειρηματικούς εταίρους μας μια παγκόσμια, ατελή, μη αποκλειστική άδεια για:
  • Δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναμετάδοση, κωδικοποίηση, επεξεργασία, τροποποίηση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, εκπομπή, κατασκευή, διανομή και συγχρονισμό με οπτικές εικόνες του υλικού σας, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, μέσω οποιουδήποτε μέσου γνωστού ή που θα επινοηθεί με σκοπό την επίδειξη, προώθηση ή διανομή υλικού σας, σε χρήστες που αναζητούν να κατεβάσουν ή να αποκτήσουν αλλιώς ή/και να καταγράψουν το έργο σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων προσβάσιμη από χρήστες.
  • Να κάνουμε το υλικό σας προσβάσιμο ως ροή ήχου ή/και βίντεο. (stream)
  • Να χρησιμοποιήσουμε τυχόν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές ονομασίες που είναι ενσωματωμένες μέσα στο υλικό σας και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες ή εικόνα τυχόν ατόμων που έχουν συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στο υλικό σας.

Προστατέψτε τον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό σας

Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας όπως ζητείται στη διαδικασία εγγραφής της Υπηρεσίας, καθώς και να ενημερώνετε τις πληροφορίες σας. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης της συνδρομής σας σε κανέναν άλλον και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου της εγγραφής του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης. Αυθαίρετη πρόσβαση στην Υπηρεσία αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων και παραβίαση του νόμου.

Αιτήσεις για αφαίρεση των καταχωρήσεων

Αν πιστεύετε ότι υλικό που έχετε στην κατοχή σας έχει αντιγραφεί και έχει γίνει προσβάσιμο με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Θα εξετάσουμε την κάθε αίτηση ξεχωριστά.

Δικτυακοί τόποι τρίτων και περιεχόμενο τους

Αυτή η Υπηρεσία περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που οι συνεργάτες μας και άλλοι τρίτοι κατέχουν ή εκμεταλλεύονται. Η χρήση καθενός από αυτούς τους δικτυακούς τόπους είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν, που κάθε ένας από αυτούς τους τόπους έχει δημοσιεύσει. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί δικτυακών τόπων τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο τους ή αλλαγές του. Η ένταξη από μας οποιουδήποτε υλικού στη βάση δεδομένων αναζήτησης της Υπηρεσίας μας, ή ένας σύνδεσμος στις ιστοσελίδες μας, δεν συνιστά προσυπογραφή αυτού του υλικού ή του συνδέσμου ή των εταιρειών που κατέχουν ή εκμεταλλεύονται αυτό το υλικό ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Η συμπεριφορά σας σχετικά με την Υπηρεσία

Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας προορίζεται για προσωπική σας χρήση, και όχι για εμπορική. Όλο το υλικό που δημοσιεύεται στις σελίδες της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων (αλλά μη περιοριζόμενων σε), φωτογραφιών, γραφικών, εικόνων, εικονογραφήσεων, ηχητικών αποσπασμάτων, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, δημοσίευση, αναμετάδοση, συμμετοχή στη μεταφορά ή πώληση, αναπαραγωγή, δημιουργία νέων έργων εκ αυτού, διανομή, δημόσια εκτέλεση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε από το υλικό ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας στο σύνολό τους ή μέρος τους. Εάν η Υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες περιοχής δημοσίων συζητήσεων (forum), περιοχή ζωντανής συνομιλίας (chat), κοινότητες ή/και δυνατότητες επικοινωνίας με μηνύματα, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το φόρουμ μόνο για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με το συγκεκριμένο φόρουμ. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα (1) δυσφημίζετε, καταχράστε, παρενοχλείτε, καταδιώκετε, απειλείτε ή με άλλο τρόπο παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων· (2) δημοσιεύετε, μεταφορτώνετε, διανέμετε ή προώθείτε οποιοδήποτε ακατάλληλο, προσβλητικό, δυσφημιστικό , παραβατικό, άσεμνο, ανήθικο ή παράνομο υλικό ή πληροφορίες· (3) ανεβάζετε αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου ατόμου· (4) διαφημίζετε ή προσφέρετε για πώληση αγαθά ή υπηρεσίες για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό· (5) διενεργείτε ή προωθείτε έρευνες, διαγωνισμούς, σχήματα πυραμίδας, ή αλυσιδωτές επιστολές· (6) πλαστογραφείτε ή διαγράφετε τα στοιχεία του δημιουργού, νομικές ή άλλες σχετικές ειδοποιήσεις ή ιδιοκτησιακούς χαρακτηρισμούς ή ετικέτες προέλευσης ή πηγής λογισμικού ή άλλου υλικού, που περιέχεται σε ένα αρχείο που μεταφορτώθηκε στην Υπηρεσία· (7) περιορίζετε ή να εμποδίζετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε κάποιες ή όλες από τις υπηρεσίες μας, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Εάν, κατά την κρίση μας, επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που είναι άσεμνο, ανήθικο, υβριστικό ή που θα μπορούσε να δυσφημίσει ή να βλάψει την δημόσια εικόνα του ιστοτόπου μας, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, για να αλλάξουμε άμεσα το όνομα χρήστη σας, να διαγράψουμε μηνύματά σας, να σας αρνηθούμε την πρόσβαση, ή για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των επιλογών. Αν συνεχίσετε να επιλέγετε όνομα χρήστη ή να αποστέλλετε μηνύματα που θεωρούμε απαράδεκτα, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία. Δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς. Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και νομική διαδικασία, και τίποτα που περιέχεται σε αυτό το κείμενο δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να προβούμε σε νομικές ή δικαστικές ενέργειες σχετικά με την παράνομη χρήση της Υπηρεσίας ή των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή ή που συγκεντρώνονται από εμάς σε σχέση με την χρήση αυτή.

Αποποίηση ευθυνών και λοιπές σημειώσεις

Με το παρόν συμφωνείτε να προστατεύετε και να κρατάτε την Υπηρεσία, τους ιδιοκτήτες και όλα τα στελέχη μας, τους αντιπροσώπους, και άλλα συμβαλλόμενα μέρη, αθώους έναντι σε κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) που προκύπτουν από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από (1) οποιαδήποτε χρήση ή εικαζόμενη χρήση του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασης από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετά από δική σας έγκριση ή όχι· (2) κάθε αξίωση που απορρέει από το υλικό που έχετε υποβάλει στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε, απαιτήσεων για δυσφήμιση, παραβίαση των δικαιωμάτων της δημοσιότητας ή/και ιδιωτικής ζωής, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, προσβολή εμπορικού σήματος καθώς και κάθε ισχυρισμού ή ευθύνης σχετικά με το περιεχόμενο, την ποιότητα, ή τις επιπτώσεις του υλικού που θα υποβάλετε στην Υπηρεσία. Η καταχώριση, ή η απουσία καταχώρισης υλικού στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται καμία εγγύηση από εμάς, για οποιεσδήποτε εταιρείες, προϊόντα, ή υπηρεσίες που περιγράφονται στο εν λόγω υλικό. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη ή υποχρέωση για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών ή του υλικού που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Υπηρεσία μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την διαγραφή, αποτυχία αποθήκευσης, προβληματική ή καθυστερημένη εμφάνιση, οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη που προκαλείται από τη λήψη ή την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό στο Internet χρησιμοποιώντας αποτελέσματα αναζήτησης από την Υπηρεσία μας. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Κάθε διένεξη ή διεκδίκηση που απορρέει ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους ή τις ιστοσελίδες μας, θα επιλύεται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Κάθε τέτοια διένεξη ή διεκδίκηση θα επιλύεται σε ατομική βάση, και δεν πρέπει να ενοποιείται με οποιαδήποτε άλλη από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και των μερών που σχετίζονται με την Υπηρεσία, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης, και η ισχύς των λοιπών όρων θα εξακολουθεί να ισχύει.